Logo Online Winkel Huren

Disclaimer MDG

1.Algemeen

De volgende websites (hierna: de “Websites”)

worden aangeboden door:

MDG PROMOTIONS (hierna “MDG”, “Wij” en “Ons”)

Acacialaan 16, 2390 Malle
RPR 0456.494.965

Bereikbaarheid: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag

E-mail: info @ mdgpromotions.com
Telefoon: +32 475 32 30 26

Aarzel niet om ons  te contacteren indien je cookie-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou  een spoedig antwoord!

Het gebruik van onze Website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid. Het geheel van deze teksten vormt onze Algemene Voorwaarden.

 

2.Onze Website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Wij bieden een gebruiksvriendelijke Website aan die veilig is voor iedere bezoeker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en beschikbaarheid van onze Website te waarborgen. Toch kunnen we hieromtrent geen absolute garanties geven.

Ieder gebruik van de Website gebeurt steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de Website, ongeacht of deze het gevolg zijn van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden.

Toegang tot onze site wordt verleend “zoals deze is” en op een “zoals beschikbaar” basis.  Wij kunnen onze site (of een deel ervan) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen.  Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u als onze site (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is. Het is verboden om door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen of software data aan onze Website te onttrekken voor commerciële doeleinden

 2.2 Inhoud op onze Website

De informatie op de Website wordt uitsluitend door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen. We nemen de nodige maatregelen om de inhoud op onze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. De inhoud op onze Website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze Website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de bezoeker van onze Website lijdt ten gevolge van de informatie die beschikbaar is op onze Website.

Onze Website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze Website gebeurt steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van een download, waaronder, doch niet beperkt tot het verlies van data of schade aan het computersysteem van de bezoeker van onze Website.

2.3 Wat wij van jou als bezoeker verwachten

Iedere bezoeker van onze Website draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze Website. De bezoeker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website, alsook op andere bezoekers van de Website. Zo mag de Website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere bezoekers op grote schaal te verzamelen.

Het is verboden om onze Website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere bezoekers van de Website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze bezoekers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De bezoeker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien haar of zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de Website en de andere bezoekers. In dat geval moet zij of hij ons vrijwaren van iedere schadeclaim die daaruit volgt.

3.Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij iedere bezoeker die via onze Website terechtkomt op een vreemde website aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

4.Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en de inhoud die daarop beschikbaar is. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde MDG en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze Website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere bezoeker van onze Website krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze Website en de informatie die daarop beschikbaar is. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen de bezoekers van onze Website dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Wij hechten veel belang aan onze intellectuele eigendomsrechten en hebben hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5.Algemene bepalingen

Wij behouden de vrijheid om onze Website en de daarop aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoeker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Disclaimer wordt exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website, of uit overeenkomsten die met MDG gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het gerechtelijk arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Disclaimer in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Disclaimer. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. 

© 2020 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.