Logo Online Winkel Huren

Algemene gebruiksvoorwaarden MDG

1. DEFINITIES

i. “Algemene Voorwaarden“: deze gebruiksvoorwaarden, samen met de Disclaimers, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid, die van toepassing zijn op uw aankoop van Producten of Diensten bij ons;
ii.”Consument“: de Klant die een consument is in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

iii. “Dienst“: alle diensten die wij aanbieden via onze Websites;

iv. “Klant“: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

v. “Overeenkomst“: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Producten of Diensten aan u te verstrekken mits voldaan is aan de Algemene Voorwaarden;

vi. “Partij/Partijen“: u en/of wij;

vii. “Product“: alle goederen (zoals o.m. posters, stickers, reclameposters, etc.) die te koop aangeboden worden door ons;

viii. “Professionele Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

ix. “Website“: https://www.mdgpromotions.com, https://www.mdgpromotions.be, https://www.mdg-creativity.be, https://www.jewebsitemakenmetwordpress.be, https://www.vps-cloud-servers.be

x. “Wij/we/ons/onze“: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2. ONZE IDENTIFICATIE

De volgende websites (hierna: de “Websites”)

worden aangeboden door:

MDG PROMOTIONS (hierna “MDG”, “Wij” en “Ons”)

Acacialaan 16, 2390 Malle
RPR 0456.494.965

Bereikbaarheid: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag

E-mail: info @ mdgpromotions.com
Telefoon: +32 475 32 30 26

3. TOEPASSING

3.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Producten en Diensten. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.
3.2. Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen u en ons.

 

4. AANBOD EN AANVAARDING

4.1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en de Diensten, en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een bepaald Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op onze Website. Dit kan echter geen grond zijn voor het inroepen van de niet-conformiteit van de levering.
4.2. We kunnen u niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
4.3. Wat onze Diensten betreft, kunnen wij u niet garanderen dat deze altijd beschikbaar gaan zijn. Wij kunnen u deze zekerheid pas geven bij het bevestigen van uw bestelling. Beschikbaarheidsindicaties worden niet op onze Website weergeven.
4.4. Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of voorwaarden.
4.5. Uw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op een van onze Websites. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de 1 kalender/werkdag(en) een bevestiging van het order versturen naar het door u opgegeven e-mailadres.
4.6. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt, correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan, dan vragen wij u om ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.
4.7. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u.
4.8. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.
4.9. De Overeenkomst komt pas tot stand van zodra wij u een bevestiging sturen van uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging zal de informatie bevatten over de door u bestelde Producten en/of Diensten.

 

5. ONZE PRIJZEN

5.1. De prijzen van onze Producten en Diensten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten en Diensten zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.
5.2. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

 

6. BETALING

6.1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat u de bestelling plaatst. Voor de betaling van onze Producten en Diensten aanvaarden wij Paypal, Creditcards, Bancontact, iDeal, Mastercard, Visa, Amex, ING, Belfius, Sofort, SEPA. Indien u echter een abonnement neemt, zal elke betaling aan het begin van elke periodiciteit (maand/kwartaal/jaar) verschuldigd zijn.
6.2. Betaling voor bepaalde Diensten zal verschuldigd zijn in de vorm van een voorschot van 35% van de totale prijs voor de Diensten en Wij zullen u de resterende verschuldigde bedragen op of na de voltooiing van de Diensten in rekening brengen. Betaling zal pas verschuldigd zijn wanneer de Diensten zijn voltooid. Wij brengen dan de kosten in rekening en sturen u een factuur.
6.3. Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.
6.4. Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform van Mollie De nodige beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.
6.5. Met betrekking tot onze Producten, stellen wij onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door u verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

7. LEVERING

7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de 1 kalender/werkdag(en) te leveren.
7.2. Specifiek voor bestellingen inzake grafisch design of ander ontwerp, verzenden wij u na afloop van de ontwerpfase een eerste versie van het concept van het ontwerp. Dit concept zal voldoende duidelijk zijn zonder de exacte weergave te zijn van het eindresultaat wat betreft kleuren, maten of – indien fysiek – papierkwaliteit. De productiefase vangt slechts aan nadat u het concept gedagtekend, ondertekend en voorzien van de vermelding ‘goed voor order’ of soortgelijk terug heeft bezorgd aan ons. Een beperkte speling tijdens de productie inzake scherpte, toon- en kleurweergave geeft u geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding. Vanaf de ontvangst van de weergave ‘goed voor order’ zijn wij ontslagen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de uiterlijke kenmerken van het ontwerp. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de content die door u werd aangeleverd en op uw verzoek werd verwerkt in het concept. U zal ons vrijwaren indien het gebruik van de door u aangeleverde content ons blootstelt aan vorderingen van derde partijen wiens rechten door dat gebruik worden geschaad.
7.3. Wijzigingen aan de oorspronkelijke ontwerpopdracht, zoals o.m. meerwerk, zijn enkel geldig indien wij hiertoe in samenspraak met u beslissen. Elke wijziging kan een mogelijke invloed hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn voor uw rekening. Meerwerk zal in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, behoudens anders overeengekomen. Meerwerk omvat onder andere al uw eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan ons werden meegedeeld.
7.4. Bij de levering van Producten, is het uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.
7.5. Wij doen voor de levering van onze Producten beroep op betrouwbare externe partijen, met name Post. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.6. Wanneer wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 14 kalender/werkdagen te laten leveren, dan verzoekt u de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
7.7. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten (waaronder begrepen onze ontwerpen) onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op u over van zodra u (of een door u aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken u er evenwel op attent dat hoewel u het Product na volledige betaling in eigendom houdt, u niet onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 16 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of bij onze licentiegevers berusten. U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt u zich ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.
7.8. Wat onze Diensten betreft : wij verstrekken onze Diensten steeds met de nodige zorg en vaardigheden, in overeenstemming met de normen van onze sector. Wij nemen alle redelijke maatregelen om er voor te zorgen dat de Diensten geleverd worden in overeenstemming met de Overeenkomst en in overeenstemming met de beste handelspraktijken.
7.9. Wij kunnen voor de levering van sommige Diensten beroep op een betrouwbare externe partij. Het inschakelen van een externe partij voor de levering van de Dienst kan invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de externe partij. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.10. Wij zullen beginnen met het uitvoeren van de Diensten op de datum die is overeengekomen op het moment dat u uw bestelling plaatst. De datum van uitvoering vindt u in de bestellingsbevestiging die wij u opsturen. Het is uw verantwoordelijkheid om de levering van de Dienst op het afgesproken tijdstip mogelijk te maken. Indien de Dienst niet uitgevoerd kan worden door een tekortkoming langs uw kant, dan komen de eventuele kosten voor een nieuwe poging tot uitvoeren aan u toe. Wanneer wij er niet in slagen om de Dienst op het overeengekomen tijdstip te beginnen uitvoeren, dan verzoekt u te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet beginnen met de uitvoering van de Dienst binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen.

 

8. DOMEINREGISTRATIE

8.1. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN (http://www.icann.org)). U verklaart dat u heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en deze aanvaardt. Voor specifieke voorwaarden verwijzen wij u naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor uw beslissing om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op uw verzoek die een inbreuk zouden uitmaken op de rechten van derden. U zal ons vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de registratie van een domeinnaam op uw verzoek.
8.2. Pas nadat u de uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging van de domeinregistratie heeft ontvangen, zal uw domeinnaam definitief zijn geregistreerd. Als echter zou blijken dat wij de domeinnaam niet kunnen registreren door een fout van u, zal u een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 50,00 EUR, onverminderd ons recht om vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade.

 

9. HOSTING EN CLOUDDIENSTEN

9.1. Voor de site(s) die wij voor u hosten, zullen wij de website(s) op uw verzoek updaten met het materiaal dat u ons van tijd tot tijd verstrekt. U zal desgevallend toegang krijgen tot de server zodat u zelf in staat bent om informatie op de website(s) bij te werken, al dan niet met materiaal dat u zelf aanlevert. Wij hebben in dat geval geen controle over de gebruikersinhoud van de website(s) of over het materiaal dat u zelf toevoegt/beheert en zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht daarop.
9.2. Indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat enige inhoud op de website(s) (inclusief, maar niet beperkt tot gebruikerscontent en materiaal dat u zelf aanlevert) onwettig of anderszins aanstootgevend is (inclusief, maar niet beperkt tot, materiaal dat obsceen, beledigend, lasterlijk, bedreigend, aanzet tot geweld of dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden), zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. U verbindt zich ertoe vervolgens onverwijld het nodige te doen om dergelijke inhoud te verwijderen. Doet u dit niet binnen een redelijke termijn, zullen wij zelf de nodige stappen zetten (zoals o.m. het zelf verwijderen van de inhoud / het materiaal, het afsluiten van toegang tot de Website, het offline halen van de website, etc.).

 

10. GEDRAGSREGELS

10.1. U mag de Websites, het netwerk en/of de infrastructuur waartoe u toegang krijgt in het kader van onze Dienstverlening enkel gebruiken voor wettige doeleinden. Gebruik dat in strijd is met eender welke van toepassing zijnde wetgeving of reglementering, is strikt verboden. Dit omvat o.m. de onrechtmatige transmissie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal dat een inbreuk op de privacy van derden zou vormen of dat beledigend, kwetsend, obsceen is, of dat namaak zou kunnen zijn en materiaal dat beschermd is door handelsgeheimen, ongeacht of u zich bewust was van de inhoud van het doorgegeven materiaal of de van toepassing zijnde wet. Wij zijn gerechtigd om onmiddellijk enig ongepast materiaal of data te verwijderen en het gebruik van het betreffende gedeelte/de betreffende gedeeltes van het netwerk en/of de Website(s) te blokkeren.
10.2. U zal ons vrijwaren en schadeloosstellen voor (i) vorderingen van derden met betrekking tot eender welke inhoud of materiaal die/dat zich op het netwerk, op een website of op de infrastructuur van ons bevindt; (ii) inbreuken tegen van toepassing zijnde wetten of reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, voorschriften inzake witwaspraktijken en vergelijkbare reglementering; en (iii) inbreuken tegen regels die het gebruik van het internet regelen. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die niet uw werknemers zijn, maar de Diensten of Producten niettemin onder uw verantwoordelijkheid of met uw toestemming hebben gebruikt.
10.3. Indien u een inbreuk pleegt tegen de beveiliging van een systeem of netwerk, kunt u strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. Wij zullen ten volle onze medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties wanneer deze onderzoek verrichten naar vermoedelijke strafrechtelijke inbreuken of een schending van de beveiliging van systemen of netwerken. U zal zich o.m. weerhouden van het volgende:
o afwijken van de internetprotocols en -normen;
o de gebruikersauthentificatie of –beveiliging van een host, netwerk, of account omzeilen (“hacking”), met inbegrip van elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of account uit te proberen, te scannen of te testen, noch zich bemoeien met de dienstverlening aan een gebruiker, host, of netwerk (“DoS- aanvallen”);
o data of verkeer op een netwerk of systeem controleren zonder de uitdrukkelijke toelating van de eigenaar van het systeem of netwerk.
10.4. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten ons netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. U bent als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik van het Product of de Dienst (inclusief software) rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies die wij hierbij geven.

 

11. HERROEPINGSRECHT

11.1. Deze clausule is enkel van toepassing op Consumenten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze clausule geldt enkel wanneer er sprake is van verkoop op afstand. Verkoop op afstand wil zeggen dat er een Overeenkomst gesloten wordt zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ons en de Consument, en dat er tot op het sluiten van de Overeenkomst, enkel gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Het online aankopen van één van onze Producten of het bestellen van onze Diensten kan hier dus onder verstaan worden.
11.2. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product of Dienst, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
11.3. Indien u echter meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk geleverd worden, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra u, of een door aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Product fysiek in bezit neemt. Indien de Overeenkomst is gesloten betreffende een regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra u, of een door aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het eerste Product fysiek in bezit neemt.
11.4. Indien u een of meerdere Diensten heeft besteld en u er mee bent akkoord gegaan dat de uitvoering van de Diensten start in de herroepingstermijn, dan geldt dit als een afstand van uw herroepingsrecht.
11.5. Wanneer wij u digitale inhoud leveren die niet op een materiële drager staat, dan stemt u er mee in dat u afstand doet van uw herroepingsrecht.
11.6. Als u beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dan stelt u ons daarvan op de hoogte vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. U kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat u hier https://www.mdgpromotions.com/#contact vindt of u kan ons een ondubbelzinnige verklaring opsturen waarin u meedeelt de Overeenkomst te willen herroepen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag na de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten of, wanneer het Diensten betreft, binnen de veertien (14) dagen na de dag van het sluiten van de Overeenkomst en kan opgestuurd worden naar MDG Promotions bv Acacialaan 16, 2390 Westmalle.
11.7. Indien u uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij u het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop we geïnformeerd worden over uw beslissing. Indien u Producten heeft besteld, dan betalen wij u terug van zodra we alle Producten hebben ontvangen, of van zodra u ons het bewijs levert dat u de Producten heeft teruggezonden. Wij vergoeden alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten, tenzij u uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden. Wij zullen u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
11.8. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht na aankoop van een of meerdere Producten, dan staat u in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. Ook indien de Producten door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd via de gewone post, staat u in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. U neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Producten ons in goede staat bereiken. U beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de dag van mededeling om de Producten terug te sturen.
11.9. U heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
o Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht);
11.10. Indien het gaat om Producten, bent u als Consument aansprakelijk voor de waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

 

12. GARANTIE

12.1. U beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar die u kunt gebruiken indien het gekochte Product niet overeenstemt met het gevraagde goed. U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de aankoop. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het Product. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het Product aan u.
12.2. Indien het Product defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. Wij moeten het tegendeel bewijzen indien we niet akkoord gaan. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.
12.3. Indien u van uw garantie wenst gebruik te maken, moet u ons zo snel mogelijk, en ten laatste binnen twee weken na het ontdekken van het gebrek, op de hoogte brengen. Dit kan via email. Wij verzoeken de u om ons ter zake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).
12.4. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige Product. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor ons of voor u ernstige overlast zou berokkenen, dan verbinden wij ons ertoe om u een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de Overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits u teruggave van het Product.
12.5. De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:
o schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door u aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
o schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
o schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. U mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

 

13. KLANTENDIENST

13.1. Wij streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor u ter beschikking op het telefoonnummer +32 475 32 30 26, via e-mail op info @ mdgpromotions.com of per post op het volgende adres Acacialaan 16, 2390 Westmalle. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

 

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. Onze verbintenissen onder deze Overeenkomst zijn steeds inspanningsverbintenissen.
14.2. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.
14.3. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
14.4. Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat u heeft betaald voor de aangekochte Producten of het totaalbedrag

 

15. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

15.1. De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze https://www.mdgpromotions.com/privacybeleid/ privacy policy.

 

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1. De inhoud van de Website is onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.
16.2. Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Producten en Diensten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten en Diensten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij, tenzij partijen anders overeenkomen. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 

17. OVERMACHT

17.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.
17.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de Producten en/of Diensten die door u werden betaald en niet werden geleverd).

 

18. ALGEMEEN

18.1. Indien een bepaling van onze Algemene Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van onze Algemene Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de Algemene Voorwaarden.
18.2. Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.
18.3. Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die hierin zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.
18.4. De Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen u en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen u en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

 

19. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

19.1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met – wat Producten betreft – de uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
19.2. U kan een geschil over onze Algemene Voorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
19.3. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

© 2020 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.